Hướng dẫn cơ bản về cách đấu dây Servo Dorna Model EPS-B1

Hướng dẫn cơ bản về cách đấu dây Servo Dorna Model EPS-B1

Menu

Hướng dẫn cơ bản về cách đấu dây Servo Dorna Model EPS-B1

Các thông số của Driver và Motor Servo.

I/ Các Chân kết nối trên Driver Servo Dorna

 

1/Phần động lực:

Chân L1, L2, L3 Chân nguồn động lực của Driver Servo 3P380/ 3P220/ 1P220VAC.

Chân L1C, L2C Chân nguồn tín hiệu điều khiển. 1P220VAC.

Chân U, V, W Chân động lực ngõ ra kết nối với Motor Servo.

Chân P(+), C Chân gắn điện trở xả của Driver.

Chân 1, 2 Chân gắn thêm bộ lọc nguồn DC  cho Driver.

2/Cụm Chân CN2 phần tín hiệu điều khiển.

Chân 1 (GS) Chân GND tín hiệu analog ngõ ra.

Chân 4 (MON) Chân dương tín hiệu analog ngõ ra.

Chân 3 (PL) Chân nguồn nuôi cho ngõ vào xung.

Chân 7 (Puls+)  Chân nhận xung (+) tốc độ thấp.

Chân 8 (Puls-) Chân nhận xung (-) tốc độ thấp.

Chân 11(Sign+) Chân xung tín hiệu (-) tốc độ thấp.

Chân 12 (Sign-) Chân xung tín hiệu (+) tốc độ thấp

 

Chân 16 (HPuls+)  Chân nhận xung (+) tốc độ cao.

Chân 17 (HPuls-) Chân nhận xung (-) tốc độ cao.

Chân 23 (HSign+) Chân xung tín hiệu (-) tốc độ cao.

Chân 24 (HSign-) Chân xung tín hiệu (+) tốc độ cao.

 

Chân 33 PAO Chân ngõ ra xung (Feedback) A

Chân 34 /PAO Chân ngõ ra xung (Feedback) /A

Chân 35 PBO Chân ngõ ra xung (Feedback) B

Chân 36 /PBO Chân ngõ ra xung (Feedback) /B

Chân 19 PZO Chân ngõ ra xung (Feedback) Z

Chân 20 /PZO Chân ngõ ra xung (Feedback) /Z

 

Chân 25 BK+ Chân ngõ ra tín hiệu thắng ngoài (+)

Chân 26 BK- Chân ngõ ra tín hiệu thắng ngoài (-)

Chân 27 ZC+ Chân ngõ ra tín hiệu xung Z (+)

Chân 28 ZC- Chân ngõ ra tín hiệu xung Z (-)

Chân 29 COIN+ Chân báo hoàn thành vị trí (+)

Chân 30 COIN- Chân báo hoàn thành vị trí (-)

Chân 31 ALM+ Chân cảnh báo (+).

Chân 32 ALM- Chân cảnh báo (-).

 

Chân 47 COM+ Chân chung kích tín hiệu điều khiển Driver.

Chân 40 S-ON Chân cho phép servo hoạt động. Servo-ON.

Chân 41 C-MOD Chân chuyển tín hiệu servo.

Chân 42 POT Chân giới hạn chiều thuận.

Chân 43 NOT Chân giới hạn chiều ngược.

Chân 44 CLR Chân xóa tín hiệu xung bi lệch.

Chân 45 A-RST Chân reset cảnh báo.

Chân 46 INHIBIT Chân ngắt xung ngõ vào.

Chân 48 ZeroSPD Chân tín hiệu tốc độ Zero

 

3/Cụm Chân CN3 phần Encoder:

Chân 8: Chân nguồn 5VDC của Encoder.

Chân 10: Chân 0VDC của Encoder.

Chân 17: Chân PD-  chân nhận xung ân Encoder

Chân 18: Chân PD+ Chân nhận xung dương Encoder.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ