Cấu hình con DreyTek cân bằng tải: Cần tuyển CTV theo từng khu vực