TMN SOFT

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Veichi

Menu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Veichi
Nếu chạy công tắt ngoài và biến trở ngoài thì cần cài các tham số cơ bản sau:

E01 chọn 1 (công tắt chạy dừng)
E02 chọn 2 (Biến trở ngoài)
E09 giới hạn tần số lớn nhất
E10 giới hạn tần số trên
F57 giới hạn tần số biến trở ngoài

Mã chức năng – Tên chức năng – Phạm vi cài đặt và giải thích – Mặc định sản xuất

E-00 Lựa chọn phương pháp điều khiển
0: Vector sensorless
1: điều khiển V/f 1
E-01 Chọn kênh điều khiển
0: Trên bàn phím
1: Trên terminal
2: Điều khiển qua cổng RS485
0

E-02 Chọn kênh chính xác định phạm vi tần số
0: Xác định vận hành bàn phím số
1: núm xoay trên bàn phím
2: Tín hiệu tương tự áp 0-10V trên terminal VS1
3: Tín hiệu tương tự dòng 4-20mA trên terminal AS
4: tín hiệu tương tự áp -10V ~ 10V trên terminal VS2
5: Tín hiệu xung
6: truyền qua cổng RS485
7: điều khiển lên và xuống
8: Tổng quát hoạt động PID
9: Điều khiển đẳng áp PID
10: Chạy theo chương trình
11: Chạy theo tần số dao động
12: Chọn terminal
1

E-03 Xác định tần số tham chiếu chon kênh phụ trợ
0: Vận hành bàn phím số
1: Dùng biến trở
2: Tín hiệu tương tự áp 0-10V trên terminal VS1
3: Tín hiệu tương tự dòng 4-20mA trên terminal AS
4: Tín hiệu tương tự áp -10V ~ 10V trên terminal VS2
5: Tín hiệu xung
6: truyền qua cổng RS485
7: điều khiển lên và xuống
8: Tổng quát hoạt động PID
9: Điều khiển đẳng áp PID
10: Chạy theo chương trình

E-04 Tần số được tham chiếu kênh trở lại 0.01 ~ 5.00 1

E-05 sự kết các mode để xác định tần số tham chiếu
0: ưu tiên kênh chính, kênh phụ không có hiệu lực
1: ưu tiên kênh phụ, kênh chính không có hiệu lực
2: cả hai kênh có hiệu lực nếu giá trị zero thì kênh chính được quyền ưu tiên
3: Kênh chính + K x Kênh phụ
4: Kênh chính – K x kênh phụ
5: lớn nhất [kênh chính, (K x Kênh phụ)]
6: nhỏ nhất [kênh chính, (K x Kênh phụ)]
7: kênh phụ + K x Kênh chính
8: kênh phụ – K x Kênh chính
9: lớn nhất [(K x Kênh chính), kênh phụ]
10: nhỏ nhất [(K x Kênh chính), kênh phụ]
0: Đưa ra tần số

E-06 Chọn trên LED màn hình
1: Ngõ ra tần số
2: Ngõ ra dòng 0
3: Ngõ vào điện áp

E-07 Chọn dưới LED màn hình
4: Ngõ ra điện áp 1
5: tốc độ máy
6: Xác định PID
7: Giá trị hồi tiếp PID

E-08
0: Reverse
1: Jog
0

E-09 Tần số lớn nhất 0.01 ~ 600Hz 50
E-10 Giới hạn trên tần số Lower limit frequency ~maximum frequency 50
E-11 Giới hạn dưới tần số 0.00~Upper limit frequency 0
E-12 Phương thức chạy giới hạng tần số thấp
0: Stop
1: Chạy giới hạng tần số thấy 1

E-13 Thời Gian tăng tốc 1 0.1 – 6500s
E-14 Thời gian giảm tốc 1 0.1 – 6500s
Led hàng đơn vị: kiểu tăng/giảm tốc
0: Tăng tốc tuyến tính
1: Đường cong S
Led hàng chục: Thời gian tăng/giảm tốc điểm đặt.

E-15 Chọn mode tăng giảm tốc
0: Tốc độ tần số motor
1: Tần số lớn nhất 0
Led hàng trăm: Chức năng dừng trung tuyến
0: không cho phép
1: cho phép
Led hàng nghìn: dự trữ

E-16 Tần số được xác định bởi số bàn phím Lower limit frequency~Upper limit frequency 50
E-17 Kiểu đường cong V/F
0: Đường cong momen không đổi
1: Đường cong momen giảm 1.5 P
2: Đường cong momen giảm 1.7 P
3: Đường cong momen giảm 2.0 P
4: Sử dụng ranh giới đường cong
0

E-18 Bù momen 0 ~ 25%
E-19 Hằng số thời gian lọc 0.01 ~ 99.99
E-20 Tần số truyền 0.7kHz ~ 15kHz
E-21 Đặc tính truyền
Led đơn vị: kết hợp của truyền tần số và ngõ ra tần số đặc
0: không cho phép kết nối tần số ngõ ra
1: cho phép kết nối tần số ngõ ra
Led hàng chục: liên kết của truyền tần số và modul nhiệt độ đặc
0: không cho phép kết nối modul nhiệt độ
1: cho phép kết nối modul nhiệt độ
Led hàng trăm: chọn mode PWM
0: mode PWM cố định
1: mode 1 ngẫu nhiên PWM
Led hàng nghìn: giảm sốc
0: không cho phép giảm sốc
1: cho phép giảm sốc
10
E-22 V/f bù trượt 0 – 200% 100%
E-23 Chọn mode tiết kiệm
điện năng
Led hàng đơn vị: tự động chọn chức năng tiết kiệm năng lượng
0: không cho phép
1: cho phép
Led hàng chục: bù trược V/f
0: không cho phép
1: cho phép
Led hàng trăm: dự trữ
Led hàng nghìn: dự trữ
0
E-24 Chức năng tự động điều
chỉnh điện áp
0: không cho phép
1: cho phép trong suốt quá trình
2: chỉ không cho phép lúc giảm tốc
3: chỉ cho phép lúc giảm tốc
1
E-25 Tần số Jog 0.5Hz – đến giới hạng tần số trên. 5,00Hz
E-26 Thời gian tăng tốc jog 0.1 – 6500s 2,0s
E-27 Thời gian giảm tốc jog 0.1 – 6500s 2,0s
E-28 Tần số khởi động 0 – 60Hz 0.5Hz
E-29 Tần số bắt đầu giữ thời
gian 0 – 20s 0s
E-30 Chọn mode khởi động
Led hàng đơn vị: Chọn mode khởi động
0: Bắt đầu từ tần số khởi động
1: Đầu tiên hãm DC sau đó bắt đầu từ tần số khởi động
2: Khởi động lại ngay sau khi tìm tốc độ
Led hàng chục: dự trữ
Led hàng trăm: tìm tốc độ trực tiếp
0: thực hiện tìm tốc độ chỉ khi chạy trực tiếp
1: trực tiếp tìm tốc độ
Led hàng nghìn: mode tìm tốc độ
0: phần mềm tìm tốc độ
1: phần cứng tìm tốc độ
E-31 Mất nguồn chọn khởi
động lại
0: không cho phép
1: cho phép
0
E-32 Thời gian khởi động lại
sau khi mất nguồn 0 – 10s 0.5s
E-33 Dừng tần số tự do 0 – 60Hz
E-34 Phương pháp dừng
0: dừng có giảm tốc
1: dừng tự do
0
E-35 Hãm dòng DC 0 – 150% 50%
E-36 Thời gian hãm dòng DC khi dừng 0 – 30s 0s
E-37 Tần số bắt đầu Hãm DC khi dừng 0 – 60 Hz 0Hz
E-38 Thời gian hãm DC khi khởi động 0 – 10s 0s
E-39 Tần số nhảy 1 0 – 60Hz 0Hz
E-40 Tần số nhảy 2 0 – 60Hz 0Hz
E-41 Tần số nhảy 3 0 – 60Hz 0Hz
E-42 Phạm vi bước nhảy tần số 0 – 5Hz 0Hz
E-43 số lần tự động khởi động 0: không cho phép
1 – 3: cho phép 0

E-44 Thời gian chờ tự động reset lỗi 0.1 – 20s 1,0s
E-45 Thời gian làm cho máy nóng lên 0 – 6500s 0s
E-46 Chọn hướng chạy
0: Phù hợp với hướng mặc định
1: Ngược với hướng mặc định
2: Cấm chạy đảo ngược
0
E-47 Thời gian chết lúc đảo chiều 0 – 10s 0s
E-48 Chọn quạt chạy làm mát
0: Quạt chạy khi bật chuyển mạch
1: Quạt chạy hoặt không liên quan với nhiệt độ trong lúc inverter dừng, quạt chạy inverter chạy
2: Quạt dừng trong thời gian inverter dừng, chạy nếu không liên quan với nhiệt độ trong thời gian inverter chạy
E-49 Chọn mode bảo vệ inverter
Led hàng đơn vị: Chọn bảo vệ quá áp trong lúc giảm tốc độ
0: Không cho phép. 1: Cho phép
Led hàng chục: Ngõ ra bảo vệ mất pha
0: Không cho phép. 1: Cho phép
Led hàng trăm: Ngõ vào bảo vệ mất pha
0: Không cho phép. 1: Cho phép
Led hàng nghìn: Inverter quá tải, chọn mode bảo vệ quá nhiệt
0: Dừng tự do
1: Chạy với giới hạn dòng
E-50 Giá trị hệ số nhiệt của điện tử 30% – 120% (không cho phép giá trị nhỏ hơn 30) 0%
E-51 Dãy giá trị bảo vệ giới hạn dòng điện 100% – 250%
160G
120P

E-52 Dãy giá trị bảo vệ giới hạn điện áp DC bus 105% – 160% 140%
E-53 Hãm động năng và giảm tốc quá áp ngăn chặn tại ngưỡng 105% – 160% 135%
E-54 Tỉ lệ của hãm động năng 0 – 100% 80%
E-55 DC bus dưới giá trị điện áp bảo vệ 60% – 90% 65%

E-56 dự phòng
E-57 dự phòng
E-58 dự phòng
E-59 Tốc độ của rotor hiển thị hệ số tỉ lệ 0.1% – 2000,0% 100,0%
E-60 Tỉ lệ ngõ ra điện áp biến tần 50% – 110% 100,0%
E-61 G/P kiểu cài đặt 0: kiểu G 1: kiểu P 0
E-62 Giữ thời gian tìm tốc độ ổn định 0.2s – 10s 0.6s
E-63 Thay đổi thông số bảo vệ
0: tất cả thông số thay đổi là cho phép
1: Chỉ bàn phím số được phép thay đổi thông số
2: tất cả các thông số không được phép thay đổi
0

E-64 Thông số khởi tạo
0: không có hiệu lực
1: khôi phục lại giá trị mặc định nhà sản xuất cài đặt
2: xóa nhật ký lỗi
3: Truyền thông số của biến tần đến bàn phím và lưu
4: Truyền thông số đã lưu của bàn phím đến biến tần
0
E-65 Mật mã nhà sản xuất 0 – 9999 0
E-66 Thông tin yêu cầu
0: không có hiệu lực hoạt động
1: yêu cầu trạng thái giám sát
2: yêu cầu thông tin lỗi
0
E-67 Lựa chọn sự can thiệp ngăn chặn
Led hàng đơn vị: can thiệp ngăn chặn quá áp
0: không cho phép 1: cho phép
Led hàng chục: can thiệp ngăn chặn SC
0: không cho phép
1: can thiệp ngăn chặn SC1
2: can thiệp ngăn chặn SC2
Led hàng trăm: can thiệp ngăn chặn quá dòng
0: không cho phép
1: can thiệp ngăn chặn quá dòng 1
2: can thiệp ngăn chặn quá dòng 2
Led hàng nghìn: ngăn chặn quá dòng khi giảm tốc
0: không cho phép
1: cho phép
2: cho phép tần số giảm để bảo vệ quá dòng
1
F-01 Chọn tín hiệu ngõ vào 1
0: không có hiệu lực
1: hoạt động nhấp chiều tiến
2: hoạt động nhấp chiều lùi
3: dừng tự do
4: reset lỗi
5: nhiều bước tốc độ điều khiển 1
6: nhiều bước tốc độ điều khiển 2
7: nhiều bước tốc độ điều khiển 3
8: nhiều bước tốc độ điều khiển 4
9: Up/Down chạy tăng tần số lên
10: Up/Down chạy giảm tần số xuống
11: Ba tín hiệu hoạt động theo kiểu nhị phân
12: hủy điều khiển PID
13: báo lỗi bên ngoài
14: chọn thời gian tăng giảm tốc cho teminal 1
15: chọn thời gian tăng giảm tốc cho teminal 2
16: tần số chính chọn kênh terminal 1
17: tần số chính chọn kênh terminal
2 18: tần số chính chọn kênh terminal 3 19: tần số chính chọn kênh terminal 4 20: chương trình
chạy tạm dừng
21: khởi động lại chương trình
22: thời gian kích hoạt terminal
23: thời gian khởi động lại terminal
24: khởi động lại bộ đếm terminal
27
F-02 Chọn tín hiệu ngõ vào 2 28
F-03 Chọn tín hiệu ngõ vào 3 1
F-04 Chọn tín hiệu ngõ vào 4 2
F-05 Chọn tín hiệu ngõ vào 5 3
F-06 Chọn tín hiệu ngõ vào 6
25: Terminal ngõ vào đồng hồ đếm
26: chọn kênh điều khiển kích hoạt chỉ terminal
27: chạy tới
28: chạy lùi
4
F-07 Chọn mode đáp ứng tín hiệu vào
Led đơn vị: Dừng tự do terminal mode phục hồi
0: phục hồi tới lệnh ban đầu với chức năng tìm kiếm tốc độ
1: không phục hồi tới lệnh ban đầu sau đó dừng tự do không kết
nối terminal
2: phục hồi tới lệnh ban đầu mà không có chức năng tìm kiếm tốc độ
Led hàng chục: UP và DW terminal điều khiển cài đặt tần số khởi động
0: Chạy với UP/DW Terminal điều chỉnh mà không lưu nhật ký tần số sau đó mất nguồn
1: chạy đến cuối cùng thời điểm tần số dừng và lúc đó thực hiện điều chỉnh UP/DW
2: chạy tới tần số được cài sẵn đầu tiên [F-70] và lúc đó thực hiện điều chỉnh UP/DW
Led hàng trăm: STOP/RESE của bàn phím chọn dãy có hiệu lực
0: STOP/RESE khóa hợp lệ chỉ khi điều khiển bàn phím dưới
1: STOP/RESE khóa hợp lệ dưới bất kì lệnh nguồn chạy
Led hàng nghìn: chọn mode chay Terminal sau đó reset lỗi
0: khởi động biến tần chạy trực tiếp sau đó mode điều khiển công suất trên Terminal
1: đầu tiên dừng rồi bắt đầu mode điều khiển trong Terminal 1001
F-08 Mode điều khiển chạy Terminal
Led đơn vị: chọn mode điều khiển Terminal
0: Mode điều khiển chạy tiêu chuẩn
1: Mode điều khiển chạy 2 dây
2: Mode 1 điều khiển chạy 2 dây
3: Mode 2 điều khiển chạy 3 dây
4: Mode 3 điều khiển chạy 3 dây
5: Mode 4 điều khiển chạy 3 dây
Led hàng chục: Dự trữ
Led hàng trăm: Dự trữ
Led hàng nghìn: Dự trữ
0
F-09 1 bước tốc độ set 1X
0Hz – Giới hạn tần số trên
30Hz
F-10 2 bước tốc độ set 2X 25Hz
F-11 3 bước tốc độ set 3X 40Hz
F-12 4 bước tốc độ set 4X 50Hz
F-13 5 bước tốc độ set 5X 50Hz
F-14 6 bước tốc độ set 6X 40Hz
F-15 7 bước tốc độ set 7X 25Hz
F-16 8 bước tốc độ set 8X 10Hz
F-17 Dự phòng
F-18 Dự phòng
F-19 Tìm tốc độ theo dõi tốc độ 0.1 – 10% 0.20%
F-20 Thời gian tăng áp 0.1 – 10s 0.6s
F-21 Tìm tốc độ đáp ứng giá trị ngưỡng dòng điện 10% – 200% 120%
F-22 Tần số giảm thời gian tăng tốc 0.1 – 6500s 2s
F-23 Tần số giảm thời gian tăng tốc 0.1 – 6500s 1s
F-24 Thời gian tăng tốc 2 0.1 – 6500s
F-25 Thời gian giảm tốc 2
F-26 Thời gian tăng tốc 3
F-27 Thời gian giảm tốc 3
F-28 Thời gian tăng tốc 4
F-29 Thời gian giảm tốc 4
F-30 Ngõ ra relay Terminal (TA,TB,TC)
0: Tần số zero (trạng thái chế độ chờ)
1: Báo lỗi 1 (bao gồm thời gian tự động reset lỗi)
2: Báo lỗi 2 (không bao gồm thời gian tự động reset lỗi)
3: Phát hiện đến tần số
4: Phát hiện tần số bằng phẳng
5: Chạy tới
6: Chạy đảo ngược
7: Điện áp thấp của biến tần
8: Báo quá tải
9: Ngõ ra tần số đến giới hạn trên tần số
10: Ngõ ra tần số đến giới hạn dưới tần số
11: Dừng lỗi bên ngoài
12: Thời gian hẹn giờ trên
13: Đến giá trị đếm lớn nhất
14: Đến giá trị đếm cài đặc
15: PID hồi tiếp giới hạn cảnh báo trên
16: PID hồi tiếp giới hạn cảnh báo dưới
17: Hỏng cảm biến
18: Chương trình chạy chu kì hoàn thành
19: Chương trình chạy bước hoàn thành
20: Xử lý hãm động năng
21: Ngõ ra bên ngoài điều khiển Terminal
F-31 Ngõ ra Terminal Y1
F-32 Ngõ ra Terminal Y2
F-33 Dò tìm tần số nghiêng 0 – 50Hz 1Hz
F-34 Ngõ ra phát hiện tần số
bằng phẳng 0 – 600Hz 30Hz
F-35
Ngõ ra phát hiện tần số bằng phẳng có role thời gian 0 – 20s 0s
F-36 Báo cấp độ quá tải quá tải 50 – 200% 150%
F-37 Báo cấp độ quá tải quá tải có thời gian 0 – 20s 1s
F-38 Cài đặc giá trị thời gian 1 – 65000s 1s
F-39 Giá trị lớn nhất của bộ đếm 1 – 65000 1
F-40 Cài đặc giá trị bộ đếm 1 – Giá trị lớn nhất của bộ đếm (F-39) 100
F-41 Ngõ vào Terminal VS1 giới hạn điện áp thấp 0V – [F-42] 0.5V
F-42 Ngõ vào Terminal VS1 giới hạn điện áp trên
[F-41] ~10V 9.5V
F-43 Ngõ vào Terminal VS1 điện áp đạt được
0.01 ~5V 1V
F-44 Ngõ vào Terminal VS2
giới hạn điện áp thấp .-10V ~[F-45] 0.5V
F-45 Ngõ vào Terminal VS2 giới hạn điện áp trên [F-44] ~10V
F-46 Ngõ vào Terminal VS2 điện áp đạt được 0.01 ~5V
F-47 Ngõ vào Terminal VS2 giới hạn điện áp thấp .-1 ~1V
F-48 Ngõ vào Terminal VS2 điều chỉnh lưỡng cực và đk hướng
0: Điều chỉnh lưỡng cực và vô hiệu điều khiển cả hai hướng
1: Điều chỉnh lưỡng cực và điều khiển cả hai hướng
2: Có hiệu lực điều chỉnh lưỡng cực, không có hiệu lực điều khiển hướng
F-49 Ngõ vào Terminal VS2 điều khiển lưỡng cực zero dãi từ trễ 0 – 3V 0.2V
F-50 Ngõ vào Terminal AS giới hạn dòng thấp 0mA ~[F-51] 4.2mA
F-51 Ngõ vào Terminal AS giới hạn dòng cao
[F-50] ~20mA 19.5mA
F-52 Ngõ vào Terminal AS dòng đạt được 0,01 ~5mA 1mA
F-53 Ngõ vào tần số xung giới hạn dưới 0kHz ~[F-54] 0kHz
F-54 Ngõ vào tần số xung giới hạn trên
[F-53] ~50kHz 10kHz
F-55 Ngõ vào tần số xung đạt được 0.01 ~5 1
F-56 Ngõ vào giới hạn thấp tương ứng tần số cài đặc 0Hz ~[F-57] 0Hz
F-57 Ngõ vào giới hạn trên tương ứng tần số cài đặc [F-56] ~Tần số lớn nhất 50Hz
Led đơn vị: Chọn đặc tính ngõ vào VS1
0: Đặc tính dương
1: Đặc tính âm
Led hàng chục: Chọn đặc tính ngõ vào AS
0: Đặc tính dương
F-58 Chọn đặc tính tín hiệu ngõ vào
1: Đặc tính âm
Led hàng trăm: Chọn đặc tính ngõ vào VS2
0
0: Đặc tính dương
1: Đặc tính âm
Led hàng nghìn: Chọn đặc tính ngõ vào xung
0: Đặc tính dương
1: Đặc tính âm

F-59 Ngõ vào analog Terminal hằng số thời gian lọc 0.01~5.00 0.5
F-60 Chọn ngõ ra Terminal AO1
0: Không cho tín hiệu ngõ ra
1: Ngõ ra tần số/tốc độ
2: Ngõ ra dòng điện
3: Đưa ra tần số/tốc độ để tham khảo
4: PID đưa ra giá trị
5: PID giá trị hồi tiếp
6: Điện áp DC bus
7: Ngõ ra điện áp
1
F-61 Chọn ngõ ra Terminal AO2 3
Led đơn vị: AO2 chọn mode ngõ ra tín hiệu
0: Tần số xung ngõ ra
1: 0 ~20mA
2: 4 ~20mA
3: 0 ~10V
F-62 Chọn tín hiệu ngõ ra analog
Led hàng chục: AO1 chọn mode ngo ra tín hiệu
0: 0 ~10V
3
1: 0 ~20mA
2: 4 ~20mA
Led hàng trăm: Dự trữ
Led hàng nghìn: Dự trữ
F-63 AO1 tín hiệu ngõ ra đạt được
25 ~200% 100%
F-64 AO2 tín hiệu ngõ ra đạt được
25 ~200% 100%
F-65 AO1 tín hiệu ngõ ra điều chỉnh zero .-10% ~10% 0%
F-66 AO2 tín hiệu ngõ ra điều chỉnh zero -10% ~10% 0%
F-67 Biến trở trên bảng điều khiển ngõ vào giới hạn dưới điện áp 0V ~[F-68] 0.2V
F-68 Biến trở trên bảng điều khiển ngõ vào giới hạn trên điện áp
[F-67] ~5.5V 4.8V

F-69 Biến trở trên bảng điều khiển đạt được 0 ~5V 1V
F-70 UP/DW Terminal cài sẵn tần số 0Hz ~Giới hạn trên tần số 0Hz
F-71 UP/DW mất nguồn nhớ tần số 0Hz ~Giới hạn trên tần số 0Hz
H-01 Sử dụng đ/a cài đặc V1 0% ~[H-03] 3%
H-02 Sử dụng f cài đặc F1 0Hz ~[H-04] 1Hz
H-03 Sử dụng đ/a cài đặc V2 [H-01] ~[H-05] 28%
H-04 Sử dụng f cài đặc F2 [H-02] ~[H-06] 10Hz
H-05 Sử dụng đ/a cài đặc V3 [H-03] ~[H-07] 55%
H-06 Sử dụng f cài đặc F3 [H-04] ~[H-08] 25Hz
H-07 Sử dụng đ/a cài đặc V4 [H-05] ~[H-09] 80%
H-08 Sử dụng f cài đặc F4 [H-06] ~[H-10] 37.5Hz
H-09 Sử dụng đ/a cài đặc V5 [H-07] ~100% 100%
H-10 Sử dụng f cài đặc F5 [H-08] ~Tần số lớn nhất 50Hz
H-11 PID đặc tính ngõ ra 0: đặc tính dương
1: đặc tính âm 0
H-12 Điều khiển PID cho ra nguồn tín hiệu
0: Biến trở
1: Bàn phím số cho PID
2: Bên ngoài Terminal VS1: 0 ~ 10V
3: Bên ngoài Terminal AS: 4 ~ 20mA
4: Bên ngoài Terminal VS2
5: Tín hiệu xung ngoài
6: Truyền thông RS485
1
H-13 Điều khiển PID nguồn tín hiệu hồi tiếp
0: Bên ngoài Terminal VS1: 0 ~10V
1: Bên ngoài Terminal AS: 4 ~20mA
2: Bên ngoài Terminal VS2 ( không có hiệu lực lưỡng cực)
4: Tín hiệu xung ngoài
1
H-14 PID tần số cài sẵn 0Hz ~ Giới hạn tần số trên 0Hz
H-15 PID tần số cài sẵn thời gian chạy 0s ~6500s 0s
H-16 PID kỹ thuật số cho bàn phím 0% ~100% 50%
H-17 PID kênh đạt được 0.01 ~5 1
H-18 Dãy đo lường cảm biến lớn nhất 1 ~100 100
H-19 Đạt được tỉ lệ P 0.1 ~100 20
H-20 Tích phân thời gian không đổi 0.1 ~100s 2
H-21 Vi phân đạt được P 0 ~10 0
H-22 Chu kỳ lấy mẫu 0,01 ~60s 0.1s
H-23 Giới hạn độ lệch điêu khiển PID 0% ~20% 0%
H-24 Bắt đầu giá trị ngưỡng 0% ~ Chờ giá trị ngưỡng 0%
H-25 Chờ giá trị ngưỡng Bắt đầu giá trị ngưỡng ~100% 100%
H-26 Cảnh báo giá trị giới hạn trên
Cảnh báo giá trị giới hạn thấp ~100% 100%
H-27 Cảnh báo giá trị giới hạn thấp 0% ~Cảnh báo giá trị giới hạn trên 0%
H-28 Phát hiện mất kết nối cảm biến 0% ~20% 0%
H-29 Chọn hoạt động cảnh báo mất cảm biến
0: Tiếp tục chạy
1: Dừng
0
H-30 Giới hạn ngưỡng trên Giới hạn ngưỡng thấp ~100% 100%
H-31 Giới hạn ngưỡng thấp 0% ~Giới hạn ngưỡng trên 0%
H-32 Mode chương trình chạy
0: Chu kỳ chạy duy nhất (thời gian bằng giây)
1: Tiếp tục chu kỳ chạy
2: Chu kỳ duy nhất, tiếp tục chạy (thời gian bằng giây)
3: Chu kỳ chạy duy nhất (thời gian bằng phút)
4: Tiếp tục chu kỳ (thời gian bằng phút)
5: Chu kỳ duy nhất, tiếp tục chạy (thời gian bằng phút)
0
H-33 Chọn mode khôi phục điểm cắt chương trình chạy
0: Chạy tại vị trí bước tốc độ đầu tiên
1: Tiếp tục chạy với điểm cắt tần số chạy và đặt lại thời gian
2: Tiếp tục đến chạy với điểm cắt chạy tần số cắt và còn lại thời gian
0
H-34 Chọn bộ nhớ trạng thái chương trình chạy khi nguồn giam
0: không nhớ công suất giảm
1: nhớ công suât giam 0
H-35 Định hướng 1 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
0: Tiến; thời gian tăng tốc 1/ thời gian giảm tốc 1
1: Tiến; thời gian tăng tốc 2/ thời gian giảm tốc 2
2: Tiến; thời gian tăng tốc 3/ thời gian giảm tốc 3
3: Tiến; thời gian tăng tốc 4/ thời gian giảm tốc 4
0
H-36 Định hướng 2 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
1
H-37 Định hướng 3 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
2
H-38 Định hướng 4 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
3
H-39 Định hướng 5 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
4: Lùi; thời gian tăng tốc 1/ thời gian giảm tốc 1
5: Lùi; thời gian tăng tốc 2/ thời gian giảm tốc 2
6: Lùi; thời gian tăng tốc 3/ thời gian giảm tốc 3
7: Lùi; thời gian tăng tốc 4/ thời gian giảm tốc 4
4
H-40 Định hướng 6 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
5
H-41 Định hướng 7 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
6
H-42 Định hướng 8 bước tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc
7

H-43 1 bước tốc độ chạy thời gian T1 0s – 6000s
H-44 2 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-45 3 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-46 4 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-47 5 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-48 6 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-49 7 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-50 8 bước tốc độ chạy thời gian T2
H-51 Tần số chênh lệch ∆f trong dao động tần số 0Hz – 20Hz
H-52 Công suất motor 0.4kW – 1100kW
H-53 Tần số motor 0Hz – 600Hz 50Hz
H-54 Tốc độ motor 0RPM – 1800RPM
H-55 Điện áp Motor 0V – 1500V
H-56 Dòng điện motor 0.1A – 1000A
H-57 Dòng điện không tải motor 0.01A – 650A

H-58 Điện trở Stator motor 0.001Ω – 65Ω
H-59 Điện trở Rotator motor 0.001Ω – 65Ω
H-60 Cảm kháng stator motor 0.1mH – 6500mH
H-61 Cảm kháng Rotator motor 0.1mH – 6500mH
H-62 Tự động nhận diện thông số motor
0: không có hiệu lực hoạt động, không cần tự động lấy thông số motor
1: Tự động điều chỉnh dò thông số Rotator motor
2: Tự động điều chỉnh dò thông số Stator motor
0
H-63 Hệ số 1 bảo hòa từ của Motor 0 – 9999
H-64 Hệ số 2 bảo hòa từ của Motor 0 – 9999
H-65 Hệ số bảo hòa từ của Motor 0 – 9999
H-66 Liên kết chính trong trạm cài đặt
0: Cấu hình máy móc cố định liên kết với trạm phụ
1: mode 1 điều khiển trạm chính
2: mode 2 điều khiển trạm chính
0
H-67 Địa chỉ cố định của biến tần 1 – 247 1
H-68 Định dạng dữ liệu
0: (N,8,1) không kiểm tra, bit dữ liệu 8, bit dừng 1
1: (E,8,1) thậm chí, kiểm tra tương đương, bit dữ liệu 8, dừng bit
12: (0,8,1) kiểm tra điều kiện tương đương, bit dữ liệu 8, dừng bit
1
3: (0,8,2) không kiểm tra, bit dữ liệu 8, dừng bit 2
H-69 Tốc độ Baud
0: 1200bps
1: 2400bps
2: 4800bps
3: 9600bps
4: 19200bps
5: 38400bps
3

H-70 Thiết lập truyền thông tỷ lệ tần số 0.01~5.00 1
H-71 Thời gian của thông tin ngõ ra 0~6500.0s 10.0s
H-72 Chế độ phản ứng truyền thông RS485 bị mất tín hiệu
0: Báo alarm và dừng
1: không báo alarm biến tần không dò lỗi và tiếp tục chạy, tiếp tục chạy với lệnh truyền thông sau cùng
2: Không báo nhưng dừng

H-73 Chuyển tiếp đáp ứng 0.000~1.000s 0.005s
H-74 Giới hạn điện áp thấp tức thời 0%~200% 20%
H-75 Giới hạn điện áp cao tức thời 0%~200% 90%
H-76 Dừng ngay lập tức 0.01 ~10 2
H-77 Thời gian điện áp phục hồi ổn định 0 ~100s 2s
H-78 Bù momen giới hạn trên 0% ~60% 50%
H-79 Ngõ ra Terminal tình trạng điều khiên bên ngoài
0~9999 0
H-80 Dự phòng

Link tải file PDF
Hướng-dẫn-sử-dụng-biến-tần-Veichi

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ